Select your language

LIFE-Projekt „Grünlandentwicklung zum Schutz gefährdeter Wiesenvögel im EU-Vogelschutzgebiete Unterer Niederrhein”
Ministerium fü Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen
European Commission - Environment - LIFE Programme
Natura 2000 network - Environment - European Commission

Behoud van bedreigde weidevogels

Uferschnepfe warnend in der DüffelRotschenkel steht auf einem Zaunpfahl (Foto: D. Cerff)De projectnaam „Ontwikkeling van grasland voor het behoud van bedreigde weidevogels in het Vogelrichtlijngebied Unterer Niederrhein“ laat al zien waarom het gaat: zeldzaam geworden vogels van vochtig grasland moeten beter beschermd worden. Om dat te bereiken moeten meer percelen in de Duffelt beter beheerd worden. Bij zo’n beheer hoort het niet gebruiken van kunstmest en gier, het niet grootscheeps gebruiken van bestrijdingsmiddelen en een rustperiode tussen midden maart en juli, wanneer de weidevogels broeden of jongen hebben.

 

Beheer voor weidevogels

Extensivfläche in der Düffel (Foto: D. Doer)Überschwemmtes Grünland in der Düffel (Foto: D. Doer)Beheer voor weidevogels kan op land in bezit van agrariërs niet duurzaam volgehouden worden. Daarom moeten de belangrijkste kerngebieden aangekocht worden en onder gebruiksvoorwaarden aan agrariërs terugverpacht worden. Ter compensatie van de opgelegde gebruiksbeperkingen is de pacht goedkoop. In het project is de aankoop van in totaal 215 hectare gepland. Het gaat om 6% van het natuurreservaat de Duffelt. Omdat de percelen bij de aankoop niet aaneengesloten liggen, worden ze zo geruild dat uiteindelijk toch aaneengesloten kerngebieden ontstaan. Dat is ook nodig om de waterhuishouding op de percelen zo te regelen dat het grasland bij aankomst van de weidevogels in het voorjaar nat is, maar later iets droger wordt om gebruik door de boer mogelijk te maken. De aanleg van regelbare stuwen en windmolens is hiervoor nodig. Hierbij is het belangrijk dat aangrenzende percelen, die in het bezit zijn van boeren, niet ongewild ook natter worden.

 

Medewerking van grondgebruikers

Zo’n project heeft de medewerking van grondgebruikers nodig. Het NABU-Naturschutzstation wil daarom een constructieve dialoog met de boeren en zoekt contact met de agrarische organisaties. Frequente informatie-uitwisseling en open discussie over de beste wijze om de doelen te bereiken zijn noodzakelijk. In het project zal daarom naast een begeleidingscommissie een speciale agrarische commissie ingesteld worden. In die commissie zullen vooral de concrete belangen van de mensen in de streek besproken worden.

 

De mensen meenemen

Exkursion zu den Düffel-Landesflächen (Foto: A: Barkow)Voorlichting is een belang onderdeel van het project. Nu is veel te weinig bekend over het Vogelrichtlijngebied, als deel van het Europese netwerk van Natura 2000-gebieden, en de daaruit voortvloeiende doelen. Het project zal er toe leiden dat de mensen in de streek meer te weten komen over de waardevolle leefgebieden aan de Niederrhein, waarom de daar voorkomende dieren en planten bescherming verdienen en wat ieder voor zich er voor kan doen.

 

Liebe Besucher,
wir möchten Sie darüber informieren, dass wir auf dieser Homepage Cookies einsetzen, die für deren Funktion essenziell sind und daher nicht deaktiviert werden können.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Essenzielle Cookies
Mehr Weniger Informationen