Afdrukken

Landbouw

Cattle at a meadow in the Düffel (Foto: D. Doer)

De Duffelt wordt al eeuwenlang door de landbouw gebruikt. Door extensief gebruik heeft zich in de loop van de tijd een rijke vogelwereld in de vochtige graslanden ontwikkeld. Veel percelen worden gescheiden door heggen, greppels of sloten. Hierdoor is een afwisselend en rijk cultuurlandschap ontstaan.

Behoud van dit landschap is alleen mogelijk door voortdurend beheer. Verruigde percelen zijn ongeschikt voor weidevogels. Effectieve bescherming is hier gebaseerd op samenwerking met de agrariers. In beschermde gebieden moet het perceelsgebruik zich richten op de weidevogels. Het doel is mozaiekbeheer: weides naast hooiland, maaien gespreid in ruimte en tijd. Er zijn nog te weinig percelen, die  op deze manier en dan ook nog eens extensief beheerd worden.

A tractor on cutting grassland (Foto: D. Doer)

Het project moeten twee zaken bereiken. Het graslandbeheer moet rekening houden met weidevogels en hun eisen. Verder moet rekening gehouden worden met de bedrijfsvoering van de agrariers. Dit is expliciet onderdeel van het project.